Stadgar för Panneviks bryggförening

Föreningens stadgar justerades senast vid en extra föreningsstämma den 1 juli 2007, dessförinnan  den 8 augusti 1999.

Stadgar för Panneviks bryggförening

§1. Firma
Föreningens firma är Panneviks Bryggförening.

§2. Ändamål
Föreningen har till ändamål att för sina medlemmar förvalta en småbåtsbrygga, upplåta båtplatser samt anordna annan därmed förenlig verksamhet vid Pannevik i Brännö Sörgård. Föreningen skall vidare tillse att vatten- och markområden i anslutning till bryggan hålles välskötta och städade.

§3. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

§4. Medlemskap
Till medlem antages fysisk person som har båtplats eller är fast eller fritidsboende på Brännö och kan antagas följa föreningens stadgar och beslut samt bidraga till förverkligandet av föreningens ändamål.

Ansökan om inträde göres skriftligen och prövas av styrelsen.

Anmälan om utträde skall ske skriftligen.

Medlem som inte iakttagit sina förpliktelser mot föreningen, eller skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen, varvid den uteslutne förlorar sin rätt till båtplats.

Om medlem önskar överlåta sin rätt till båtplats skall förvärvaren på anmälan antagas som medlem i föreningen om inte särskilda skäl talar däremot och under förutsättning att såväl överlåtaren som förvärvaren dessförinnan betalat eventuella förfallna avgifter till föreningen.

§5. Insatser
Medlem skall vid behov deltaga i föreningen med kapitalinsats att fastställas av föreningsstämman.

§6. Avgifter
Medlem skall till föreningen betala årsavgifter enligt föreningsstämmans beslut. Årsavgift bestämmes med utgångspunkt från styrelsen årligen framlagd driftsbudget.

§7. Styrelsen
Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med två suppleanter. Styrelsen utser inom sig ledamot att tjänstgöra som ordförande, sekreterare respektive kassör.

Styrelsen handhar förvaltningen av föreningens brygga och andra angelägenheter enligt den plan som föreningsstämman beslutat om Vid behov och efter samråd med föreningsstämman beslutar styrelsen om tilldelning av båtplatser. Tilldelning av båtplatser i föreningens ägo sker enligt den kölista som föreningen upprättat.

§8. Revisorer
Föreningsstämman utser två revisorer med två suppleanter.

§9. Mandattider
Styrelseledamöter, revisorer och suppleanter väljes av ordinarie föreningsstämma för en mandattid om två år. Styrelseledamöterna utses på sådant sätt att två ledamöter väljes det ena året och tre väljes det andra året. Suppleanter väljes för ett år i sänder.

§10. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§11. Föreningsstämma
Föreningens ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen, mellan mitten av maj och mitten av juni. Annan föreningsstämma kan hållas om och när styrelsen eller hälften av medlemmarna så beslutar.

§12. Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma sker genom styrelsens försorg genom brev med posten, alternativ e-post med kvitto och tillkännagivande på föreningens anslagstavla i Pannevik. Kallelse skall ske senast 14 dagar före stämma.

§13. Ärende på ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

  • val av ordförande
  • val av protokollförare
  • val av två protokolljusterare
  • godkännande av röstlängd
  • fråga om stämman blivit behörigen utlyst
  • framläggande av styrelsens förvaltningsberättelse och redovisning för senaste räkenskapsåret
  • beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
  • beslut om dispositioner beträffande vinst- eller förlust enligt fastställda räkenskapshandlingar
  • revisorernas redovisning
  • beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
  • fastställande av driftsbudget och medlemsavgifter
  • val av styrelseledamöter jämte suppleanter
  • val av revisorer jämte suppleanter
  • val av ledamot till styrelsen för Brännö Båtägareförening
  • val av tre ledamöter till föreningens valberedning
  • beslut om arbetsplikt samt ersättning för uteblivet arbete
  • övriga ärenden

Vid föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§14. Firmateckning
Föreningens firma tecknas – förutom av styrelsen – av föreningens ordförande och kassör var för sig.

§15. Motioner till föreningsstämman
Medlem som önskar hänskjuta ärende till föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 21 dagar före stämman.

§16. Stadgeändringar
Ändring av dessa stadgar kräver beslut på två på varandra följande föreningsstämmor varav den ena måste vara ordinarie förenings-stämma. På respektive stämma skall minst två tredjedelar av de vid stämman närvarande medlemmarna rösta för föreslagen stadgeändring.

§17. Medlems särskilda skyldigheter
Det åligger medlem bl.a att

  • väl vårda och aktsamt använda föreningens anläggningar och utrustningar.
  • ersätta vållad skada
  • hålla båt betryggande försäkrad mot skador på annans egendom
  • kontinuerligt hålla föreningens styrelse underrättad om aktuella adressuppgifter
  • tillse att egen båt är säkert förtöjd och tryggt avfendrad
  • tillse att olje- eller bensinspill inte förekommer vid eller kring brygganläggningen
  • följa de ordningsregler och övriga anvisningar som föreningen utfärdar
  • anpassa sin farkosts hastighet efter omständigheterna.